Plattegrond Parkeerplaatsen Laatste Nieuws Evenementen Algemene Info Stadstoezicht Links Parkeren in Harderwijk


www.parkerenharderwijk.nl
Parkeerbon


Gevaarlijke stoffen vervoeren

Externe veiligheid Bedrijventerreinen

Branden en calamiteiten, technische hulpverlening


______________________________________________________________________________

Gevaarlijke stoffen vervoeren

Het vervoer van gevaarlijke stoffen op andere wegen dan die welke voor dat transport zijn aangewezen, is verboden.


Dit betekent dat vervoer van gevaarlijke stoffen in principe

niet binnen de bebouwde kom wordt toegestaan.


U kunt (als burger, bedrijf of instelling) bij de gemeente een verzoek indienen voor een ontheffing van dit verbod. Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dan kan de gemeente u deze ontheffing verlenen. Het is in dit verband van belang dat u aangeeft waarom u het vervoer niet anders kunt regelen, bijvoorbeeld omdat u moet laden of lossen binnen de bebouwde kom.


Benodigdheden

Aard van transport, reden.


Wetgeving

Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.


Bevoegd Gezag

Rijk.


Resultaat

Ontheffing.


Laatste wijziging

06-06-2011.


______________________________________________________________________________

Externe veiligheid Bedrijventerreinen

Activiteiten met gevaarlijke stoffen brengen risico’s op zware ongevallen met mogelijk grote

gevolgen voor de omgeving met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van

deze risico’s. Het gaat daarbij om de productie, opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen

(bijvoorbeeld ammoniak en LPG) en het transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en

spoor en door buisleidingen. Deze activiteiten leggen beperkingen op aan de omgeving omdat veiligheidsafstanden tussen risicovolle activiteiten en (beperkt) kwetsbare objecten nodig zijn.


De bedrijven waarop wetgeving over externe veiligheid van toepassing is, kunt u vinden op de Risicokaart van Nederland. Alle gemeenten leveren informatie aan en de provincies beheren de risicokaart. In de risicokaart van Gelderland kunt u inzoomen naar de gemeente Harderwijk. Op de kaart staan ook de transportroutes die voor externe veiligheid van belang zijn en een groot aantal van de (beperkt) kwetsbare objecten.


______________________________________________________________________________

Branden en calamiteiten, technische hulpverlening


Beschrijving

De brandweer biedt directe hulp bij het vermijden, beperken of bestrijden van elke noodsituatie. Hierbij kan uiteraard worden gedacht aan brandbestrijding en directe hulpverlening bij verkeersongelukken. De brandweer biedt ook hulp bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen en beschikt zonodig over een duikteam om in het water hulpverlening te bieden of dat kan worden ingezet voor zoekacties. Deze hulpverlening is voor de gemeente een verplichte taak die in de brandweerwet ligt verankerd.


Wetgeving

Brandweerwet, Rampenwet.


Bevoegd Gezag

Rijk.


Resultaat

Dienstverlening.


Verantwoordelijken

Voor informatie over dit product kunt u bellen met onze algemene informatielijn, tel. 411 911.


Laatste wijziging

06-10-2010.